کاکه تیغون

طنز


ادامه مطلب
نوشته شده در Sun 25 Jan 2015ساعت 18:27 توسط کاکه تیغون | |

 

از وعدۀ لوکسِ آن دو، صد روز شده

ملت که شیرین گل است، پَر سوز شده

 

مستوفی ما حساب کرده، سَرجمع

روزانه یکی یکی، دو صد گوز شده

نوشته شده در Tue 6 Jan 2015ساعت 22:52 توسط کاکه تیغون | |

 

تا خیر و صلاح ما، دَپ و دُپ باشد

 دمبورۀ عقل، تا خَپ و چُپ باشد

 

ناحق چه در انتظار یک حادثه ایم؟

کابینه یقیناً که کَپ و کُپ باشد

نوشته شده در Sun 4 Jan 2015ساعت 23:23 توسط کاکه تیغون | |

 

ناخوانده، چه عالمانه تحلیل کنیم

نادیده، معلمانه تکمیل کنیم

 

شوقک زده چون رییس جمهور وطن

یک نقطه نمانده، فیل را قیل کنیم

نوشته شده در Sat 3 Jan 2015ساعت 12:23 توسط کاکه تیغون | |

اول به دو دست خویشتن خینه بزن

پس قرعه بزن، به نام کابینه بزن

 

یک چوکی و صد وزیر، در طالع ماست

بر خشتک بخت ما دو صد پینه بزن

نوشته شده در Sun 28 Dec 2014ساعت 11:33 توسط کاکه تیغون | |

 


ادامه مطلب
نوشته شده در Tue 23 Dec 2014ساعت 22:33 توسط کاکه تیغون | |

 


ادامه مطلب
نوشته شده در Sat 13 Dec 2014ساعت 13:15 توسط کاکه تیغون | |